ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
 
 


 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ  
 

เรื่อง    กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ

     เพื่อให้การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖   และมติที่ประชุมคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  จึงให้มีการกำหนดกระบวนงานให้บริการและระยะเวลาการปฎิบัติราชการ เพิ่มขึ้นจากเดิมอีก 3 ประบวนงาน ดังประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

     จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 มิ.ย. 2555 เวลา 11.10 น. โดย คุณ กนกวรรณ ช่วยไทย

ผู้เข้าชม 575 ท่าน