หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
 
 
  NEWS  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
 
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
LPA ปี พ.ศ.2564
 
15. การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานของรัฐตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงการคลังกำหนด
  1. คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  2. แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  3. เอกสารหลักฐานการติดตามประเมินผล และทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
  4. รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
  หน่วยที่ 6 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
  หน่วยย่อยที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
16. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำข้อตกลง ในการปฏิบัติราชการระหว่าง ส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น
  1. มีหนังสือ/เอกสารเป็นข้อตกลงในการปฏิบัติราชการที่ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
  2. มีรายงานผลการปฏิบัติราชการที่เป็นปัจจุบัน
  3. มีเอกสารการลงนามของผู้อำนวยการ สำนัก/กอง/ฝ่าย และข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำ ได้ลงนามทราบทุกคนที่เป็นปัจจุบัน
17. มีการวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลตามหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีบุคคลภายนอกร่วมเป็นกรรมการ
  1. คำสั่ง/ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลฯ ที่มีผู้แทนชุมชน องค์กร ภาคประชาชน ภาคเอกชน ร่วมเป็นกรรมการ ที่เป็นปัจจุบัน
  2. รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลฯ
  3. รายงานผลการประเมินผลและเสนอ แนวทางการแก้ไขและพัฒนาการปฏิบัติงาน ให้ครบทั้ง 4 ด้าน
  4. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาผลการประเมินและสั่งการเสนอแนวทางการแก้ไขและพัฒนาการปฏิบัติงาน
  หน่วยย่อยที่ 2 ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
18. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลคะแนน LPA โดยรวมเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
  1. ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ปี 2562 เทียบกับปี 2563
  หน่วยที่ 7 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
19. การมอบอำนาจการตัดสินใจ เพื่อปฏิบัติราชการ
  1. หนังสือหรือคำสั่งมอบอำนาจ พร้อมบัญชีการมอบอำนาจแนบท้าย (ไม่ใช่คำสั่งรักษาราชการแทน) ที่เป็นปัจจุบัน
  2. การมอบอำนาจต้องเป็นเรื่องที่มีผลโดยตรงต่อประชาชนและเป็นอำนาจของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  3. จำนวนหรือร้อยละของหนังสือ หรือคำสั่งมอบอำนาจที่ปฏิบัติจริงโดยการลงนามของผู้ได้รับมอบอำนาจ อย่างน้อย ร้อยละ 80.00
  4. มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
20. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  1. มีและใช้อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ในการบริการประชาชน
  2. ตรวจสอบการให้บริการช่องทางเว็บไซต์ หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  3. ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีอยู่จริง เช่น มี Wi-Fi ใช้งานจริงหรือไม่ หรือมีการใช้โปรแกรมอนุมัติงานก่อสร้างจริงหรือไม่ เป็นต้น
21. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการบูรณาการ(Integration) โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือร่วมกับหน่วยงานอื่น
  1. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  2. โครงการที่มีการดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  3. รายงานผลการดำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ
  4. มีการเผยแพร่เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 27
 
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
  นายเกษตรศิริ เสมือนโพธิ์  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว  
 
ภาษีทุกประเภท
จะคืนสู่ประชาชนด้วยโครงการพัฒนา
ที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป
 
 
 
การจัดการ
องค์ความรู้ภายในองค์กร
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
สายตรงปลัด
โทร 086-361-8189
 
 
 
การจัดการ
องค์ความรู้ภายในองค์กร
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
  LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
GOOGLE EARTH
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-886-2860
 
 
   
อบต.บางแก้ว  

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60180 โทรศัพท์ : 056-287-131
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 16,123,849 เริ่มนับ 2 ส.ค. 2553
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10