หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
ศาสนสถานในตำบลบางแก้ว

แหล่งรวมศรัทธาของประชาชนในตำบล
นางพะยูร นพพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
“เป็นองค์กรคุณภาพ
ให้บริการสาธารณะด้วยมาตรฐานอย่างทั่วถึง
พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”
สถานีอนามัยบ้านบางแก้ว

พร้อมบริการเพื่อสุขภาพของประชาชนในตำบลอย่างทั่วถึง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
 
 


 
 
 

 
โครงการรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ประจำปีงบประมาณ 2561 ( 9 สิงหาคม 2561 )  
 

     ตามพระราชบัญญัติ สภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  มาตรา  ๖๗  (2)  ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ รักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ำ  ทางเดิน  และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด 2 การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ  มาตรา 16 (17) ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

     เพื่อให้การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วเป็นไปตามแนวทางการรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องทำให้บ้านเมืองมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด สังคมสงบสุขและปลอดภัย เพื่อส่งเสริมทุนทางสังคม บนพื้นฐานวิถีชีวิต และชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งเป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาของทุกๆด้านจากทุกภาคส่วนได้ร่วมกันพัฒนารักษาความสะอาดพื้นที่ของตนเองอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องตลอดจนต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้ในสังคมให้เกิดจิตสำนึกและปลูกฝังวินัยให้แก่เยาวชน เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนตำบลบางแก้ว ให้เป็นตำบลที่สะอาดและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

     ในปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิดจากปัจจัยหลายๆ อย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสะอาด เรื่องมลพิษด้านต่างๆซึ่งเรื่องของการรักษาความสะอาด เป็นงานและหน้าที่อย่างหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องรับผิดชอบในพื้นที่ ดูแลรักษา อำนวยความสะดวก ไม่ให้พื้นที่สกปรก องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วจึงจัดทำ โครงการรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองขึ้น เพื่อเป็นการร่วมใจของคนในท้องถิ่น ร่วมกันทำความสะอาด กวาดบ้านกวาดเมืองให้มีความสะอาดเรียบร้อยและเพื่อความน่าอยู่ มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ปราศจากขยะมูลฝอย และมีสภาพแวดล้อมที่ดีอีกด้วย

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ต.ค. 2561 เวลา 10.34 น. โดย คุณ สิริพร มาดี

ผู้เข้าชม 227 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/23

ลำดับภาพที่ 2/23

ลำดับภาพที่ 3/23

ลำดับภาพที่ 4/23

ลำดับภาพที่ 5/23

ลำดับภาพที่ 6/23

ลำดับภาพที่ 7/23

ลำดับภาพที่ 8/23

ลำดับภาพที่ 9/23

ลำดับภาพที่ 10/23

ลำดับภาพที่ 11/23

ลำดับภาพที่ 12/23

ลำดับภาพที่ 13/23

ลำดับภาพที่ 14/23

ลำดับภาพที่ 15/23

ลำดับภาพที่ 16/23

ลำดับภาพที่ 17/23

ลำดับภาพที่ 18/23

ลำดับภาพที่ 19/23

ลำดับภาพที่ 20/23

ลำดับภาพที่ 21/23

ลำดับภาพที่ 22/23

ลำดับภาพที่ 23/23
<<
>>
X