หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
ศาสนสถานในตำบลบางแก้ว

แหล่งรวมศรัทธาของประชาชนในตำบล
นางพะยูร นพพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
“เป็นองค์กรคุณภาพ
ให้บริการสาธารณะด้วยมาตรฐานอย่างทั่วถึง
พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”
สถานีอนามัยบ้านบางแก้ว

พร้อมบริการเพื่อสุขภาพของประชาชนในตำบลอย่างทั่วถึง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
 
 


 
 
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2562-2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว5359 3 ม.ค. 2563
โครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของแต่ละหน่วยงาน ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2563 สน.คท. มท 0808.4/ว16 3 ม.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความรู้ความสามารถ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว1 3 ม.ค. 2563
การกำหนดรูปแบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์และแนวทางปฏิบัติการยื่นขอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว04 [เอกสารแนบ] 2 ม.ค. 2563
แนวทางการดำเนินโครงการ "ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คุณภาพดี มีมาตรฐาน เด็กพัฒนาการสมวัย" เพื่อมอบเป็นของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 กศ. มท 0816.4/ว5370 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 2 ม.ค. 2563
แจ้งให้ผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan - eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมฯ รุ่นที่ 9-10 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1 2 ม.ค. 2563
การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนในการอนุมัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกค่าใช้จ่ายในการนำผู้เรียนไปร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬา หรือการแข่งขันทักษะทางการศึกษาในต่างประเทศ เป็นรายกรณี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว7854 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 2 ม.ค. 2563
แจ้งกำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดภูเก็ต, นครปฐม, ลำปาง และจังหวัดอุตรดิตถ์ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว03 2 ม.ค. 2563
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว5366 2 ม.ค. 2563
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณตรง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว7857 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 2 ม.ค. 2563
การส่งข้อมูลที่ดินตามมาตรา 92 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว5361 2 ม.ค. 2563
กฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว5365 2 ม.ค. 2563
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1 2 ม.ค. 2563
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว5333 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 2 ม.ค. 2563
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว5360 27 ธ.ค. 2562
โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย (X-ray) ครั้งที่ 1/2563 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว5355 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 27 ธ.ค. 2562
ซักซ้อมการของบประมาณรายจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กศ. มท 0816.3/22933-22936 27 ธ.ค. 2562
ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.5/ว22 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 27 ธ.ค. 2562
สำรวจข้อมูลข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่ประสงค์จะขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญตามมาตรฐานทั่วไปเดิม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ยื่นคำขอรับการประเมินในรอบตุลาคม 2562 และรอบเดือนเมษายน 2563) สน.บถ. มท 0809.4/ว47 [แบบสำรวจ] 27 ธ.ค. 2562
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนพฤศจิกายน 2562 สน.คท. มท 0808.2/ว5351 [เอกสารแนบ] 27 ธ.ค. 2562
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 893