หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
ศาสนสถานในตำบลบางแก้ว

แหล่งรวมศรัทธาของประชาชนในตำบล
นางพะยูร นพพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
“เป็นองค์กรคุณภาพ
ให้บริการสาธารณะด้วยมาตรฐานอย่างทั่วถึง
พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”
สถานีอนามัยบ้านบางแก้ว

พร้อมบริการเพื่อสุขภาพของประชาชนในตำบลอย่างทั่วถึง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
 
 


 
 
 
          ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม อาศัยอยู่เป็นหมู่บ้าน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามวิถีชีวิตของชาวชนบท ยึดหลักตาม พระพุทธศาสนาอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทย
 
            ประชาชนในเขตตำบลบางแก้ว ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งมีวัดและสำนักสงฆ์รวมทั้งหมด 5 แห่ง
 
 
 
  สถานีอนามัยประจำตำบล/ หมู่บ้าน 1 แห่ง
  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 1 แห่ง
  อัตราการมี และใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
    โรงเรียนระดับประถมศึกษา 2 แห่ง
    โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1 แห่ง
    ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตตำบล 1 แห่ง
    ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน / ห้องสมุดประชาชน 8 แห่ง
 
 
 
  ศูนย์บริการประชาชนตำบลบางแก้ว 1 แห่ง
 
  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 150 คน