หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
ศาสนสถานในตำบลบางแก้ว

แหล่งรวมศรัทธาของประชาชนในตำบล
นางพะยูร นพพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
“เป็นองค์กรคุณภาพ
ให้บริการสาธารณะด้วยมาตรฐานอย่างทั่วถึง
พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”
สถานีอนามัยบ้านบางแก้ว

พร้อมบริการเพื่อสุขภาพของประชาชนในตำบลอย่างทั่วถึง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
 
 

  วิสัทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
 
     
  ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
  ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยว
  ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
  ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 4 การอนุรักษ์และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราาชญ์ชาวบ้าน
  ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 5 เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
  ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 6 การบริหารจัดการทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 7 การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี